ФОРСАЙТ В УКРАЇНІ

Як свідчить світовий досвід, витрати на наукові дослідження у розвинутих країнах та тих, що розвиваються, постійно зростають, і на сьогодні їх частка становить близько 4% ВВП. Водночас проведення дослідження на сучасному рівні за всіма напрямами науково-технологічного розвитку потребує багато часу та значних витрат, тому постала необхідність вибору його пріоритетних напрямів. У багатьох країнах на сьогодні основним інструментом для виявлення пріоритетних напрямів і переліку критичних технологій є Форсайт. Світова практика свідчить, що протягом останнього десятиріччя використовуються три основних методології Форсайту: метод Дельфі, метод критичних технологій, метод панелей або цільових груп експертів.

В Україні також проводяться форсайтні дослідження, початок яких було покладено Державною програмою прогнозування науково-технічного розвитку на 2004-2006 роки, у рамках реалізації якої було визначено пріоритетні напрями науково-технічного розвитку. Але фінансування Програми було скорочено майже вдвічі, а її реалізацію у 2006 році призупинено. У 2007 році Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1118 затверджено Державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки (далі – Програма). Базовою організацією, яка забезпечувала організаційний супровід виконання Програми, наказом Міністерства освіти і науки України було визначено Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

Основою форсайтних досліджень, які проводилися УкрІНТЕІ в рамках реалізації Програми, був метод цільових груп експертів. Рішенням Науково-технічної ради Програми прогнозно-аналітичні та маркетингові дослідження проводилися за напрямами "Енергетика та енергоефективність", "Біотехнології" та "Нові матеріали", "Інформаційно-комунікаційні технології".

За кожним пріоритетним напрямом дослідження проводилися за такою схемою:
– аналіз глобальних тенденцій світової науки і технологій;
– аналіз стану і перспективи розвитку науково-технічного потенціалу України на основі аналізу публікацій наукових статей, монографій, захищених дисертацій, звітів щодо виконаних науково-дослідних робіт тощо;
– аналіз стану нормативно-правової та законодавчої бази України щодо науково-технологічної політики в обраних сферах;
– проведення стратегічних маркетингових досліджень щодо виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок;
– визначення переліку підприємств, на яких можливе впровадження критичних технологій та виробництво інноваційного продукту;
– забезпечення інформування суспільства щодо переліку відібраних критичних технологій та їх впровадження.

Залежно від цілей і масштабів дослідження кожен з цих етапів може, у свою чергу, передбачати певні стадії з використанням відповідних процедур.

У форматі реалізації Програми УкрІНТЕІ розроблено методологію прогнозування науково-технологічного розвитку та відпрацьовано технологію виявлення і уточнення критичних технологій за пріоритетними напрямами науково-технічного розвитку.

Критерії оцінки технологій змінювалися залежно від цілей політики та багатьох зовнішніх умов. Водночас, виходячи з базових принципів процедури відбору, технології відповідають основним напрямам державної науково-технологічної та інноваційної політики і потребам ринку. Враховано конкурентні переваги держави в економічній сфері, що вже склалися, можливий вплив упровадження нових технологій на ключові галузі національної економіки та ступінь відповідності розвитку технології загальній стратегії розвитку держави.

Принципове значення мали початкова орієнтація на попит з боку економіки і суспільства, врахування можливих варіантів використання переліку критичних технологій і достатній ступінь деталізації цих технологій щодо необхідних фінансових і трудових ресурсів для проведення досліджень і їх впровадження. Крім того, виходячи з аналізу глобальних тенденцій світової науки і технологій, пріоритет було надано тим технологіям, рівень яких відповідає світовому або є вищим.

У результаті проведених УкрІНТЕІ в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку в Україні на 2008- 2012 р.р. форсайтних досліджень сформовано та актуалізовано інформаційно-ресурсну базу за пріоритетними напрямами "Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань", "Енергетика та енергоефективність", "Нові речовини та матеріали", "Раціональне природокористування", "Інформаційно-комунікаційні технології" та вперше в Україні сформовано Перелік критичних технологій за пріоритетними тематичними напрямами.
Детальніше…

Крім того, в результаті проведення стратегічних маркетингових досліджень створено: базу паспортів новітніх технологій, базу даних "Експерти України"; перелік науково-дослідних університетів та вищих навчальних закладів, які проводять дослідження у зазначених сферах; перелік промислових підприємств, на яких можливе впровадження критичних технологій; web-сторінка "Форсайт - стратегічні маркетингові дослідження науково-технологічного розвитку України" на сайті УкрІНТЕІ
(http://www.uintei.kiev.ua/foresight/index.php).

Сформовані експертами та схвалені Науково-технічною радою Програми Переліки критичних технологій надіслано до Кабінету Міністрів України для врахування при формуванні Урядом державного замовлення на науково-технічну продукцію та інноваційні проекти. Водночас зазначені переліки було надіслано галузевим міністерствам, обласним та міським державним адміністраціям для можливого впровадження критичних технологій та розміщено на офіційній web-сторінці УкрІНТЕІ.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. № 704 "Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм" зазначена програма втратила чинність.

Результати проведеного УкрІНТЕІ форсайтного дослідження покладено в основу Закону України від 08.09.2011 р. № 3715 "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", яким визначено стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки; Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року", Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки".
Детальніше…

Світовий досвід свідчить, що для впровадження критичних технологій необхідно залучати як державні (шляхом державного замовлення), так і приватні інвестиції (з використанням механізмів державно-приватного партнерства). Створення умов для практичного освоєння наукових досягнень за пріоритетними напрямами інноваційного розвитку в Україні повинно стати одним з ключових завдань держави.

У 2013 році наукові прогнозно-аналітичні дослідження УкрІНТЕІ проводить в рамках науково-дослідної роботи "Розроблення інституціональних механізмів регулювання інноваційної діяльності", зокрема, щодо:
- формування технологічних основ еко-інновацій у контексті "зеленого" промислового зростання;
- визначення критеріїв, індикаторів і розроблення методології відбору "зелених" технологій з урахуванням результатів форсайтних досліджень в Україні;
- підготовки пропозицій щодо механізмів визначення та коригування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності з урахуванням результатів форсайтних досліджень і визначених критеріїв та індикаторів "зеленого" промислового зростання.

Також у 2013 році УкрІНТЕІ проводиться моніторинг реалізації стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки головними розпорядниками бюджетних коштів.

Остання продукція

Про форсайт