Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/new_uintei/viewpage.php:23) in /var/www/new_uintei/maincore.php on line 219
УкрІНТЕІ

Наукові видання


2017

ЕКО-ІННОВАЦІЇ В РЕСУРСОЕФЕКТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Сучасні концепції, рушії розвитку та бар’єри, рекомендації щодо політики поширення в Україні

Дана робота підготовлена Людмилою Мусіною з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Тетяною Квашою з Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Міністерства освіти і науки у співробітництві з експертами демонстраційного проекту «Ресурсоефективне та чисте виробництво», який реалізується в рамках програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (ЕаР GREEN).
Ця публікація підготовлена в рамках програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу», яка фінансується Європейським Союзом і впроваджується Організацією з економічного співробітництва та розвитку у співробітництві з Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку та Європейською економічною комісією Організації Об’єднаних Націй.

Виражені в публікації погляди жодним чином не можуть бути використані для відображення офіційної позиції Європейського Союзу.

Ця публікація випускається без офіційного редагування Організації Об'єднаних Націй. Використані в цьому документі визначення та виклад матеріалу не виражають жодної думки Секретаріату Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) щодо правового статусу тієї чи іншої країни, території, міста чи району або їх влади, або щодо делімітації їх кордонів, або економічної системи, або рівня розвитку.

Такі визначення, як "розвинені", "промислово розвинені" і "ті, що розвиваються", призначені для статистичних цілей та не обов'язково виражають судження про стадію розвитку, яка досягнута конкретною країною чи регіоном. Згадування назв фірм або комерційних продуктів не означає їх схвалення з боку ЮНІДО.

Вибір проектів для відображення участі ЮНІДО спрямований на демонстрацію їх розмаху та географічного й тематичного різноманіття. Цей вибір не є затвердженим


Завантажити файл

 

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: монографія / О. С. Чмир, Т. К. Кваша, Т. О. Ярошенко та ін. – К. : ДНУ «УкрІНТЕІ», 2017. – 200 с.

Автори:
Чмир О.С. (вступ, висновки, розділ 5), Кваша Т.К. (розділ 1), Ярошенко Т.О. (розділ 2), Чуканова С.О. (п. 2.1), Дмитришин В.С. (розділ 3), Тихонкова І.О. (п. 4.1), Попкова Н.Г. (п. 4.2), Капленко І.М. (п. 4.3), Щербак Я.О. (п. 4.3), Воронков В.І. (п. 4.4)

ISBN 978-966-479-085-4 (Print),
ISBN 978-966-479-086-1 (Online)

Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та класифікації наукової інформації. Описано вітчизняний і зарубіжний досвід побудови наукової інфраструктури. Запропоновано оригінальну модель створення Національного репозитарію академічних текстів.

Публікація розрахована на представників органів державної влади та управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

The monograph presents a review of modern scientific approaches to the interpretation and classification of scientific information. The domestic and foreign experience in formation of the infrastructure of scientific information accessibility is described. An original model for the creation of the National Repository of Academic Texts is suggested.

The published work is aimed at the representatives of state authority and management, researchers, teachers of higher educational institutions, postgraduate students and students.


Завантажити файл


2016

Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П.: монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с.

ISBN 978-966-479-083-0

У монографії розглянуто світовий досвід щодо формування науково-технічних пріоритетів, інвестування досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції Україні у міжнародних рейтингах. Викладено результати моніторингу інституційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2015 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з деталізацією за пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039,
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Наукова доповідь про зелену трансформацію в Україні

Доповідь про зелену трансформацію в Україні було підготовлено у рамках проекту «Екологізація економіки країн Східного Партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN), який фінансується Європейським Союзом та впроваджується ОЕСР у партнерстві з ЮНЕП, ЮНІДО та ЄЕК ООН.
Цю доповідь підготовлено Людмилою Мусіною з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Тетяною Квашою з Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації Міністерства освіти і науки України у співробітництві із членами Міжвідомчої робочої групи у складі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби статистики України, низки науково-дослідних інститутів та недержавних організацій. Вона базується на методичних підходах, запропонованих у наступних доповідях ОЕСР: «Курс на зелене зростання: моніторинг прогрессу , Показники ОЕСР» (2011 р.), «Показники зеленого зростання 2014. Дослідження ОЕСР у сфері зеленого зростання» (2014 р.), «Вимірювання зеленої трансформації економіки. Керівництво для країн Східного Партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN, 2016 р.), а також рекомендацій нарад експертів з питань «зеленого зростння» за участі експертів ОЕСР у м. Києві (Україна) у червні 2014 р. та грудні 2015 р.

Завантажити файл

 

Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність

Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність / Навчальний посібник. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с.

ISBN 978-966-479-079-3

Рекомендації, викладені у посібнику, підготовлені на основі вивчення авторами досвіду роботи офісів трансферу технологій в університетах США під час стажування за програмою SABIT (2013 р.), у наукових парках Манчестерського та Оксфордського університетів (Велика Британія), у Центрі розвитку технологій ТЕКЕС та Національному фонді досліджень і розвитку СІТРА (Фінляндія), а також спілкування з ученими університетів і академій наук України, Грузії, Азербайджану та Молдови під час проведення тренінгів із трансферу технологій.

У цьому посібнику поєднано у логічну систему думки різних авторів, намагаючись доступно і просто викласти методологічні, юридичні й організаційні принципи діяльності в університетах і наукових інститутах структур, які покликані просувати на ринок корисні для суспільства результати наукових досліджень шляхом їх трансферу через ліцензування або організацію стартапів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039,
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій

О.С. Чмир. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. - 120 с.

ІSBN 978-966-479-082-3

Здійснено огляд актуальних публікацій з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. Подано інформацію про існуючі підходи до класифікації інновацій, розкрито зміст інноваційних процесів, описана їх організаційна структура, а також моделі і засоби трансферу технологій. Зроблено акцент на інноваціях як процесі, де знання, отримані під час досліджень, трансформуються у нові продукти і послуги. Систематизовано уявлення про класифікацію інновацій, представлено широку палітру поглядів на структуру інноваційного процесу, його наповнення і спрямованість. Описані основні моделі трансферу технологій та інституційне забезпечення.

Публікація розрахована на представників органів державного управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039,
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2015

Науково-технічна діяльність:
системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок

Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок: монографія / Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П., Куранда В.М / За ред. Т.В.Писаренко. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 238 с.

ISBN 978-966-479-075-5
У монографії розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності та публікаційної діяльності в країнах світу та Україні за показниками міжнародних рейтингів. Викладено результати моніторингу організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2014 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні

Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій.

Писаренко Т.В. Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні:

ISBN 978-966-479-073-1
У монографії здійснено аналіз підходів до оцінювання впливу інноваційної діяльності на економічний розвиток і проведено таке оцінювання. Авторами вперше застосовано метод мультиплікатору для виявлення причин змін означеного впливу на економічний розвиток в Україні.

Розрахована на працівників органів державної влади, науковців, політиків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності

Науково-аналітична доповідь / Н.В. Березняк, Д.Ю. Чайка, К.В. Кваша. – К. : УкрІНТЕІ, 2015. - 92 с.

ISBN 966-479-071-7На основі вітчизняних і зарубіжних джерел інформації проведено дослідження теоретичних підходів різних наукових шкіл і економічних напрямів щодо формування інституціональних засад інноваційної діяльності.

Розглянуто основні етапи інституціонального розвитку. Зосереджено увагу на новітній інституціональній теорії.

На прикладі Росії вивчено інституціональні аспекти формування інноваційного потенціалу сучасної економіки.

Значну увагу приділено аналізу інституціонального середовища для розбудови національної інноваційної системи. Визначено основні типи національних інноваційних систем розвинених країн світу та інституційні умови їхнього розвитку. Досліджено інституціональну інфраструктуру національної інноваційної системи Росії. Розглянуто деякі підходи до створення інституціональних умов для міжнаціонального трансферу технологій.

Досліджено ключові проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні та розглянуто її інституціональний аспект.

Розраховано на представників органів виконавчої влади, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід

Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід: монографія / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Н.В. Березняк, О.В. Прудка. – К. : УкрІНТЕІ, 2015. – 239 c.

ISBN 978-966-479-074-8Здійснено огляд світових інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення потреб економіки знань. Вивчено досвід побудови і функціонування інформаційної інфраструктури національних інноваційних систем в економічно розвинутих країнах світу та пострадянських країнах. Розглянуто процеси формування загальноєвропейського інформаційного простору, зокрема: напрями науково-технічної та інноваційної політики ЄС, діяльності європейських інституцій в науково-технічній та інноваційній сферах, європейські технологічні та інформаційні ініціативи, спрямовані на зміцнення інноваційного потенціалу.

Значну увагу приділено досвіду України щодо розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення потреб інноваційного розвитку, зокрема: проаналізовано загальні підходи до розбудови інформаційної інфраструктури національної інноваційної системи, досліджено національну систему науково-технічної інформації України, її інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні мережі. Підготовлено пропозиції щодо створення в Україні системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики. Побудовано модель взаємодії інституцій у рамках системи, розглянуто напрями формування інтегрованого інформаційно-комунікаційного середовища системи та її інформаційно-ресурсної бази. Досліджено роль і напрями діяльності посередницьких структур для супроводження інноваційних процесів.

Монографія розрахована на представників органів державного управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Вимірювання зеленого зростання в Україні

Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування: Монографія / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна, за заг. ред. Мусіної Л.А. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 280 с.

ISBN 978-966-479-072-4

У монографії здійснено аналіз підходів до формування системи індикаторів для вимірювання прогресу в напрямі впровадження зеленої моделі економічного розвитку та зростання, викладено результати дослідження системи індикаторів для України, їх динаміки за 2000-2013 роки та порівняльного аналізу з країнами ОЕСР. Надано рекомендації щодо їх застосування в Україні як інструменту управління та оцінки результативності політики держави у сфері сталого розвитку.

Розрахована на працівників органів державної влади, науковців, політиків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039,
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2014

Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів

Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів: монографія / Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Чеберкус Д.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П., Куранда В.М. / За ред. Т.В.Писаренко. – К. : УкрІНТЕІ, 2014. – 232 с.

ISBN 978-966-479-070-0
У монографії розглянуто світовий досвід оцінювання сфери досліджень і розробок, системи вищої освіти за показниками міжнародних рейтингів, співпраці науково-дослідних установ і ВНЗ. Показано стан та механізми фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу. Викладено результати моніторингу організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2013 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2013

Державна підтримка наукової діяльності: стан, результати, науково-технічні пріоритети

Державна підтримка наукової діяльності: стан, результати, науково-технічні пріоритети: монографія / Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Чеберкус Д.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П., Куранда В.М. / За ред. Т.В.Писаренко; Держінформнауки, УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2013. – 272 с.

ISBN 978-966-479-063-2
У монографії розглянуто світовий досвід щодо механізмів стимулювання й прогнозування науково-технологічного розвитку, інструментів реалізації науково-технічних пріоритетів й оцінювання результативності наукових робіт. Викладено результати аналізу наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової сфери України, результативності наукових робіт, виконаних у 2012 р. за рахунок коштів державного бюджету, стану впровадження результатів наукових досліджень і розробок і реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2012

Взаємний вплив економіки та природного середовища у сучасному світі

Мусіна Л.А. Взаємний вплив економіки та природного середовища у сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія / Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. - К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 260 с.

ISBN 978-966-479-047-2

Викладено результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки і природного середовища, концепції "зеленої" економіки і "зеленого" зростання, досвіду розробки і впровадження національних стратегічних документів у цій галузі, макромоделювання еколого-економічної взаємодії.

Досліджено пріоритети різних країн у галузі природокористування і розробки більш чистих технологій. Узагальнено світові тенденції розвитку "зеленої" економіки, зокрема щодо впровадження стратегій і політики сприяння "зеленому" зростанню, напрямів досліджень у цій галузі та їх фінансування. Окремо розглянуто досвід впровадження механізму технологічних платформ як одного з основних інструментів реалізації і фінансування наукових досліджень у 7-й Рамковій програмі ЄС і в Російській Федерації.

Завантажити файл


Контакти щодо замовлення та придбання видання:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Наука України

Наука України: науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність, реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: монографія / А.В. Ямчук, Т.В. Писаренко, Д.В. Чеберкус, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна, О.П. Кочеткова, В.М. Куранда / За ред. Т.В. Писаренко – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 240 с.

У монографії розглянуто питання щодо нормативно-правового і програмно-технологічного забезпечення моніторингових досліджень результативності науково-технічної діяльності в Україні, підходів до визначення науково-технологічних пріоритетів у провідних країнах світу. Викладено результати аналізу наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової сфери України, результативності наукових робіт, виконаних у 2011 р. за рахунок коштів державного бюджету, стану впровадження результатів наукових досліджень і розробок і реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Контакти щодо замовлення та придбання видання:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2011

Науково-технічна діяльність: потенціал, результативність, комерціалізація результатів наукових досліджень

Науково-технічна діяльність: потенціал, результативність, комерціалізація результатів наукових досліджень: монографія / Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Іващенко Т.О., Куранда В.М. / За ред. Т.В.Писаренко – К.: УкрІНТЕІ, 2011. – 224 с.

ISBN 978-966-479-042-7
У монографії викладено результати практичного досвіду проведення моніторингу результативності науково-технічної діяльності в Україні. Досліджуються питання щодо економічної ролі наукових розробок, підходів і методів оцінювання та комерціалізації результатів науково-технічної діяльності в різних країнах світу. Подано результати аналізу потенціалу і фінансового забезпечення наукової сфери України, результативності наукових робіт, виконаних у 2010 р. за рахунок коштів державного бюджету, та стану впровадження результатів наукових досліджень і розробок.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Нанотехнології у ХХІ столітті

Нанотехнології у ХХІ столітті: стратегічні пріоритети та ринкові підходи до впровадження / Г.О. Андрощук, А.В. Ямчук, Н.В. Березняк, Т.К. Кваша та ін.: монографія. – К. : УкрІНТЕІ, 2011. – 272 c.

ISBN 978-966-479-035-9

Викладено результати системного аналізу ринкових тенденцій розвитку нанотехнологій, проведеного на основі економетричних показників. Здійснено огляд нанотехнологій, розглянуто основи класифікації наноматеріалів, їх властивості, напрями застосування і комерціалізації. Досліджено науково-технологічні пріоритети наноіндустрії, узагальнено світові тенденції розвитку наносфери, впровадження національних нанотехнологічних стратегій і програм, фінансування нанодосліджень і нанорозробок, особливостей і напрямів розвитку наноринку.

Показано загальні підходи до патентування ідей і винаходів у наносфері. Вивчено досвід Європейського Союзу (ЄС) і Росії щодо проведення аналізу наукометричних індикаторів розвитку нанотехнологій: патентної активності, кількості наукових публікацій і посилань.Вивчено досвід США і Німеччини щодо розвитку наносфери. Особливу увагу приділено досвіду Росії у запровадженні Стратегії розвитку наноіндустрії, зокрема - діяльності корпорації "Роснанотех". Описано методологію та інструментарій стратегічного планування розвитку нанотехнологій з урахуванням досвіду США та ЄС.

Проаналізовано тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Україні, досліджено нормативно-правову базу з цієї тематики, виділено актуальні нанотехнологічні напрями. Проведено аналіз проблем, що заважають розвитку наносфери в Україні, даються рекомендації щодо посилення стратегічних підходів планування нанодосліджень та розвитку наноіндустрії.

Розраховано на представників органів державної влади, наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Завантажити файл


Контакти щодо замовлення та придбання видання:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
2009

Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання

Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання: монографія / Шокун Т.В., Гончаренко А.П., Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Вавіліна Н.І., Куранда В.М. Стеценко Т.О., Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. – К.: УкрІНТЕІ, 2009. – 213 с.


У монографії викладено результати теоретичних узагальнень і практичні рекомендації стосовно проведення моніторингу і аналізу результативності науково-технологічної діяльності, досліджуються питання щодо світових тенденцій розвитку науково-технологічної сфери, проблем та особливостей оцінювання науково-технологічної діяльності.

Подано результати аналізу показників фінансування наукової сфери України, результативності досліджень і розробок, виконаних у 2007 р. за рахунок коштів державного бюджету.

Видання розраховане на науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.


Файл для ознайомлення


Повну версію видання можна замовити та придбати за телефоном:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com
 

Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток

Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток: монографія / Мусіна Л.А., Кваша Т.К. - К.: УкрІНТЕІ, 2009. – 252 с.

ISBN 978-966-479-023-6

У книзі висвітлюються сучасні підходи до формування системи критеріїв, індикаторів і методів оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток, подаються пропозиції щодо переліку індикаторів і методів здійснення такого оцінювання для України. Здійснено порівняння показників економічного розвитку України і країн Європейського Союзу та ОЕСР за окремими індикаторами продуктивності та конкурентоспроможності.

Видання розраховане на керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Завантажити файл

Контакти щодо замовлення та придбання видання:
тел. +38 044 521-0039;
е-mail: sale@uintei.kiev.ua, uintei.ua@gmail.com

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ