Інформаційно-аналітична продукція


Найменування Анотація Вартість у грн. прим./за рік (ПДВ не оподатковується)
1 Монографія "Перспективи науково-технологічного партнерства України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки" / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Т.К. Куранда та ін. – К. : УкрІНТЕІ, 2017. – 192 с. Аналіз стану науково-технічного потенціалу найбільш і найменш розвинених країн Латинської Америки, Африки і Азії. Наведено інституції, що відповідають за розвиток науки та інновацій у цих країнах, та науково-інноваційні пріоритети. 120,00
2 Монографія "Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної економіки України" / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша : монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2017. – 138 с. Розглянуто практичні аспекти впровадження технологій та інновацій в Україні в умовах розвитку зеленої, ресурсоефективної економіки. Адаптовано до умов України методику розрахунку індикаторів Еко-інноваційного Табло для країн Євросоюзу і здійснено розрахунок еко-інноваційного індексу для нашої країни, що дозволило оцінити результативність інноваційної діяльності з точки зору сталого розвитку та ресурсоефективності. 120,00
3 Монографія "Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів", (за ред. Т.В. Писаренко, 2016 р., 236 с.) Розглянуто світовий досвід щодо визначення науково-технічних пріоритетів, інвестування досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції Україні у міжнародних рейтингах. 150,00 / 90,00
(на CD-диску)
4 Монографія "Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок" (за ред. Т.В. Писаренко, 2015 р., 252 с.) Розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності та публікаційної діяльності в країнах світу та Україні за показниками міжнародних рейтингів. 120,00 / 75,00
(на CD-диску)
5 Навчальний посібник "Офіс управління інтелектуальною власністю: створення, робота, ефективність" (П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, 2016, 196 с.) Призначений для персоналу офісів управління інтелектуальною власністю університетів, інститутів, національної та галузевих академій наук, інших наукових організацій. 70,00 / 55,00
(на CD-диску)
6 Наукове видання "Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій" (О.С.Чмир, 2016 р., 120 с.) Здійснено огляд актуальних публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. Описані основні моделі трансферу технологій та його інституційне забезпечення. Розраховано на представників органів державного управління, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів. 50,00 / 40,00
(на CD-диску)
7 Матеріали V міжнародного форуму "Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства" (у 2-х частинах, 2016 р., 370 с.) Висвітлюються проблеми побудови інформаційного суспільства в Україні, прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності. 90,00
8 Монографія "Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід" (Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Н.В. Березняк, О.В. Прудка, 2015 р., 244 с.) Вивчено досвід побудови і функціонування інформаційної інфраструктури національних інноваційних систем в економічно розвинутих країнах світу та пострадянських країнах. Розглянуто процеси формування загальноєвропейського інформаційного простору. Досліджено досвід України щодо розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення потреб інноваційного розвитку: проаналізовано загальні підходи до розбудови інформаційної інфраструктури національної інноваційної системи, досліджено національну систему науково-технічної інформації України, її інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні мережі. 150,00 / 60,00
(на CD-диску)
9 Монографія "Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні" (Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Г.В. Карлюк, Л.В. Лях., 2015 р., 115 с.) Здійснено аналіз підходів до оцінювання впливу інноваційної діяльності на економічний розвиток. Вперше застосовано метод мультиплікатору для виявлення причин змін інноваційного впливу на економічний розвиток України. Розраховано на представників органів державного управління, наукових працівників, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів. 110,00 / 30,00
(на CD-диску)
10 Монографія "Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування" (Т.К.Кваша, Л.А.Мусіна, 2015 р., 280 с.) Аналіз підходів до формування системи індикаторів для вимірювання зеленої моделі економічного розвитку і зростання. Викладено результати дослідження системи індикаторів для України, їхньої динаміки та порівняльного аналізу з країнами ОЕСР. Надано рекомендації щодо їхнього застосування в Україні як інструменту управління та оцінки результативності державної політики у сфері сталого розвитку. 150,00 / 60,00
(на CD-диску)
11 Монографія "Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів" (за ред. Т.В. Писаренко, 2014 р., 232 с.) Розглянуто світовий досвід оцінювання сфери досліджень і розробок, системи вищої освіти за показниками міжнародних рейтингів, співпраці науково-дослідних установ і ВНЗ. Показано стан та механізми фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу. Викладено результати моніторингу організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2013 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів. 60,00
12 Монографія "Державна підтримка наукової діяльності: стан, результати, науково-технічні пріоритети" (за ред. Т.В. Писаренко, 2013 р., 272 с.) Розглянуто світовий досвід щодо механізмів стимулювання й прогнозування науково-технологічного розвитку, інструментів реалізації науково-технічних пріоритетів й оцінювання результативності наукових робіт. Викладено результати аналізу наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової сфери України, результативності наукових робіт, виконаних у 2012р. за рахунок коштів державного бюджету, стану впровадження результатів наукових досліджень і розробок і реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень. 60,00
13 Монографія "Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології" (Л.А.Мусіна, А.В.Ямчук, Т.К.кваша, 2012 р., 260 с.) Викладено результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки та природного середовища, концепції “зеленої економіки“ та “зеленого зростання“, досвід розроблення та впровадження національних стратегічних документів у цій сфері, макромоделювання еколого-економічної взаємодії. 60,00
14 Інформаційно-аналітичні матеріали "Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня", 2017 р. Здійснено дослідження щодо реалізації у 2016 р. середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. № 294. Робота проведена на базі інформації, наданої розпорядниками бюджетних коштів і є ексклюзивною. За результатами дослідження зроблено відповідні висновки та надано пропозиції. 160,00
15 Аналітична довідка "Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня та отримані результати у 2016 році", 2017 р. У аналітичній довідці наведено результати реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня головними розпорядниками бюджетних коштів. Зокрема, дані щодо фінансування галузевих пріоритетних напрямів, обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості створених, використаних та переданих технологій. 90,00
16 Аналітична довідка "Міжнародне науково-технічне співробітництво: тематика, програми, учасники", 2017 р. Наведено узагальнену інформацію про програми та інструменти міжнародного науково-технічного співробітництва. 85,00
17 Аналітична довідка "Стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в світі та Україні за показниками міжнародних рейтингів", 2017 р. Представлено результати аналізу найбільш авторитетних рейтингів Організації об'єднаних націй, Міжнародного союзу електрозв'язку та Всесвітнього економічного форуму. 90,00
18 Аналітична довідка "ВНЗ у системі інноваційного розвитку", 2017 р. В роботі визначено роль і функції ВНЗ і освітянської науки в системі інноваційного розвитку. Проаналізовано кадровий склад і рівень кваліфікації виконавців наукових досліджень, стан підготовки спеціалістів та науковців. Висвітлено світовий досвід рейтингового оцінювання науково-освітянської діяльності ВНЗ і якості систем вищої освіти окремих країн, показано місто України у міжнародних рейтингах вищої освіти. 90,00
19 Аналітична довідка "Аналітична довідка щодо результатів моніторингу стану впровадження у 2013 – 2016рр. науково-технічної продукції, створеної у 2013 р. за кошти державного бюджету", 2017 р. Представлено підсумки моніторингу стану створення у 2013 р. та впровадження протягом 2013 – 2016 рр. результатів наукових досліджень і розробок. 120,00
20 Аналітична довідка "Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок в Україні та отримані результати у 2016 р.", 2017 р. Наведено результати аналізу щодо стану реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, виконуваних у 2016 р. за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та отримані результати. 120,00
21 Аналітична довідка "Аналіз стану формування та реалізації науково-технічних пріоритетів в Україні та країнах світу", 2017 р. Розглянуто особливості процедур вибору науково-технічних пріоритетів в європейських країнах (Великобританії, Німеччині, Фінляндії, Франції та ін.), пріоритети програми «Горизонт 2020», США, Китаї, Республіці Корея. 85,00
22 Аналітичний огляд "Світові тенденції розвитку науки. Місце України", 2016 р. В роботі розглянуто світовий досвід щодо формування науково-технічних пріоритетів, проаналізовано підходи та механізми визначення пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій, інновацій у провідних кранах світу, виявлення науково-технічних пріоритетів на міждержавному рівні. Зроблено аналіз інвестування досліджень і розробок, змін світової структури витрат на Дір. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції Україні у міжнародних рейтингах. 40,00
23 Аналітичний огляд "Освітянська наука: стан, проблеми, перспективи розвитку", 2016 р. Проаналізовано фактори, що визначають високу результативність науки ВНЗ: кадровий склад та інтелектуальний потенціал виконавців науково-технічних робіт ВНЗ. Розглянуто питання підготовки спеціалістів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі ВНЗ. Показано результати оцінювання якості науково-дослідної діяльності ВНЗ за показниками міжнародних рейтингів, позиції України у міжнародних вимірах 50,00
24 Аналітична довідка "Досвід зарубіжних країн щодо механізмів інвестування у сферу НДР", 2016 р. У роботі розглянуто заходи державної політики розвинених країн світу щодо державної фінансової підтримки науково-дослідної та інноваційної діяльності 40,00
25 Аналітична довідка "Вплив інвестицій в НДДКР на розвиток економіки знань", 2016 р. Наведено рейтинг (перші десять країн і Україна) відповідно до KEI (комплексного показника для оцінки ефективності використання країною знань) та динаміку зведених індексів економіки знань та їх складових по Україні у порівнянні з середньосвітовими показниками за 1995-2012 рр. Розглянуто динаміку валових витрат на ДіР деяких країнах світу (2010–2014 рр.) 40,00
26 Аналітична довідка "Показники реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок в Україні та отримані результати у 2015 р.", 2016 р. Наведено результати аналізу щодо стану реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, виконуваних у 2015 р. за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,та отримані результати. 60,00
27 Буклет "Науково-технічна сфера України", 2016 р. Видання містить матеріали щодо стану вітчизняної науково-технічної сфери за показниками міжнародних рейтингів і результатами моніторингу даних вітчизняної статистичної звітності та головних розпорядників бюджетних коштів. 30,00

 

УСІ ВИДАННЯ МОЖНА ОДЕРЖАТИ У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Адреса УкрІНТЕІ: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180
Контакти: т/ф (044) 521-00-39, 521-09-48;
е-mail: uintei.ua@gmail.com, uintei.info@gmail.com

Завантажити файлом

 

 
FACEBOOK
Про УкрІНТЕІ
Контактна інформація

УкрІНТЕІ

Адреса: 03150, м. Київ вул. Антоновича, 180

Тел. +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41

E-mail:uintei@uintei.kiev.ua

 
COPYRIGHT © 2018 УкрІНТЕІ