Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації

  Завантажити файл

 

http://doi.org/10.35668/978-966-479-086-1

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: монографія / О. С. Чмир, Т. К. Кваша, Т. О. Ярошенко та ін. – К. : ДНУ «УкрІНТЕІ», 2017. – 200 с.

ISBN 978-966-479-085-4 (Print),
ISBN 978-966-479-086-1 (Online)

УДК 021.61(477):001.102

Чмир Олена Сергіївна — д-р екон. наук, професор, завідувач відділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”,ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9376-7344

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут нау-ково-технічної експертизи та інформації”, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1371-3531

Ярошенко Тетяна Олександрівна — канд. іст. наук, доцент, віце-президент  з наукової роботи та інформатизації Національного університету "Києво-Могилянська академія", ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2985-2333

Чуканова Світлана Олександрівна — канд. пед. наук, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5717-5050

Дмитришин Володимир Степанович — канд. юр. наук, доцент, Перший за-ступник директора ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6913-0538

Тихонкова Ірина Олександрівна — канд. біол. наук, старший науковий спів-робітник  Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, фахівець з наукометричних ресурсів та навчання Clarivate Analytics (США), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1115-3742

Попкова Наталія Геннадіївна — магістр, старший бібліотекар Університету ім. Миколаса Ромериса (Литва), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5258-3311

Капленко Ірина Миколаївна — директор бібліотечно-інформаційного центру Сумського державного університету, ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-4193-2544

Щербак Яна Олександрівна — бібліотекар 1 категорії бібліотечно-інформаційного центру Сумського державного університету, ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-3459-8197

Воронков Валерій Іванович  — канд. техн. наук, старший науковий співробіт-ник, вчений секретар ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”

Рецензенти:

В. В. Камишин, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Державної премії України у галузі освіти, в.о. директора ДНУ УкрІНТЕІ; https://orcid.org/0000-0002-8832-9470

В. І. Пила, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права; https://orcid.org/0000-0001-9489-4233

Резюме. Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та кла-сифікації наукової інформації. Розкрито сутність інформації як важливої скла-дової науки, освіти та інновацій.
Подано зведену інформацію щодо наукових та практичних аспектів розвитку інфраструктури відкритого доступу.  Представлено зміст концепції відкритого доступу, проаналізовано його переваги та недоліки. Узагальнено підходи до від-критих досліджень, наведено приклади розвитку громадянської науки.
Продемонстровано роль  репозитаріїв у сучасних наукових коммунікаціях. Зроблено короткий огляд історії електрнних архівів та розповсюдження моделі відкритого і змішаного доступу. Подано класифікацію репозитаріїв.
Описано відкриті/вільні ліцензії Creative Commone та проаналізовано перспек-тиви їх розповсюдження в Україні з позицій вітчизняного законодавства.
Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід відкритої науки. Описано іс-торію створення, функціональні можливості та переваги платформи Web of Science. Представлено досвід електронної бібліотеки Литви щодо створення ін-тегрованої інформаційної системи, консорціуму академічних бібліотек, форму-вання та діяльності eLABa. Описано структуру, зміст та політику інституційного репозитарію Сумського державного університету. Показано історію створення, призначення та будову ЄДАС НДДКР України. Наведено інформацію про українські інституційні репозитаірї.
Представлено відомості про місце України у міжнародних рейтингах за основ-ними показниками розвитку сфери науки, освіти та інновацій, а також за даними державної статистики. Узагальнено проблеми, накопичені у зазначених сферах, визначено нагальні питання, які потребують вирішення. Ті з них, що стосуються відкритих наукових архівів, описано з позицій вітчизняних потреб, а також проведено паралелі з рішеннями, прийнятими у ЄС. Наведено відомості щодо розповсюдження репозитаріїв у світі.
Описані перспективні напрямки та запропоновано оригінальну модель створення в Україні Національного репозиатрію академічних текстів. Передбачено, що він буде не лише вмістилищем академічних текстів, а й сховищем для пов’язаних з ними даних (набори даних, результати та описи експериментів, методик, використаних математичних моделей, клінічних досліджень тощо). Крім того, показана доцільність включення до репозитарію патентної інформації та масивів великих даних. Запропоновано формувати колекції академічних текстів для просування визначених наукових, науково-технічних та інноваційних пріо-ритетів. Показано необхідність формування на платформі репозитарію спеціа-льних інструментів наукових комунікацій, у т.ч. для обміну інформацією між дослідниками, обговорення отриманих результатів, публічного рецензування академічних текстів, розміщення пропозицій для інноваторів тощо.
Представлено експертну оцінку ймовірної кількості учасників проєкту Націона-льного репозитарію та його користувачів. Наведено інформацію про норматив-но-правові акти України, що регламентують створення цифрових архівів та, зо-крема, Національного репозитарію академічних текстів.
Монографія підготовлена за результатами дослідження «Розробка вимог до створення Національного сховища академічних текстів, формування його структури та стандартів» (№ ДР 0117U004315), виконаного на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Ключові слова: Відкрита наука, відкритий доступ, Національний репозитарій, наукові дослідження, академічні тексти, сховище, архів, цифровий архів, електронний архів, наукова інфраструктура, дослідницька інфраструктура, е-інфраструктура,  наукові коммунікації, відкриті ліцензії.

Українська

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»