National repository of academic texts: open access to scientific information

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: монографія / О. С. Чмир, Т. К. Кваша, Т. О. Ярошенко та ін. – К. : ДНУ «УкрІНТЕІ», 2017. – 200 с.

Автори:
Чмир О.С. (вступ, висновки, розділ 5), Кваша Т.К. (розділ 1), Ярошенко Т.О. (розділ 2), Чуканова С.О. (п. 2.1), Дмитришин В.С. (розділ 3), Тихонкова І.О. (п. 4.1), Попкова Н.Г. (п. 4.2), Капленко І.М. (п. 4.3), Щербак Я.О. (п. 4.3), Воронков В.І. (п. 4.4)

ISBN 978-966-479-085-4 (Print),
ISBN 978-966-479-086-1 (Online)

Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та класифікації наукової інформації. Описано вітчизняний і зарубіжний досвід побудови наукової інфраструктури. Запропоновано оригінальну модель створення Національного репозитарію академічних текстів.

Публікація розрахована на представників органів державної влади та управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

The monograph presents a review of modern scientific approaches to the interpretation and classification of scientific information. The domestic and foreign experience in formation of the infrastructure of scientific information accessibility is described. An original model for the creation of the National Repository of Academic Texts is suggested.

The published work is aimed at the representatives of state authority and management, researchers, teachers of higher educational institutions, postgraduate students and students.

 

  Download the file

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»